1. چهارپایه ثابت
  2. فلزی
  3. رنگ استاتیک
  4. رویه چرمی