1. مبل اداری چستر
  2. رویه چرمی
  3. تنوع رنگ
  4. لمسه دوزی
  5. تولید به صورت دونفره و تک نفره