1. میز و نیمکت مدارس
  2. رویه ام دی اف
  3. 2 نفره
  4. پایه فلزی
  5. رنگ استاتیک