1. میز کانتر یا میز رزوریشن
  2. تنوع رنگ وسایز
  3. ساخت مطلبق با فضای درخواستی
  4. کاربرد گوناگون