1. صندلی آزمایشگاهی
  2. رکاب فلزی
  3. تنطیم ارتفاع
  4. چرخدر
  5. تنوع رنگ
  6. امکان هر نوع تغییرات