1. تابوره کف فوم
  2. بدون پشتی
  3. جکدار چرخدار
  4. دارای حلقه جا پایی
  5. تنوع رنگ
  6. امکان هر نوع تغییرات
  7. صندلی آزمایشگاهی