1. صندلی آزمایشگاهی
  2. تابوره پشتی دار
  3. بدون چرخ
  4. تنوع رنگ
  5. پیچی
  6. امکان هر نوع تغییرات
  7. دارای حلقه جا پایی