1. صندلی آزمایشگاهی
  2. تابوره پشتی دار
  3. جکدار
  4. دارای حلقه جاپایی
  5. تنوع رنگ
  6. امکان هر نوع تغییرات
  7. چرخدار