1. تابوره کف استیل
  2. صندلی آزمایشگاهی
  3. تولید به صورت چرخدار وثابت
  4. تنظیم ارتفاع پیچی
  5. دارای حلقه جا پایی