1. تابوره کف استیل
  2. تولید به صورت چرخ دار وثابت
  3. جکدار
  4. صندلی مخصوص آزمایشگاه
  5. دارای حلقه جا پایی