1. چهار پایه
  2. فلزی
  3. کف فوم
  4. رنگ استاتیک