1. صندلی غذاخوری
  2. پایه فلزی
  3. تنوع رنگ
  4. روکش چرمی