1. صندلی غذاخوری
  2. مناسب تالار ورستوران
  3. فلزی
  4. رویه پارچه
  5. تنوع رنگ