1. میز فلزی معلم
  2. رنگ کوره ای
  3. طول 90
  4. عرض 60
  5. دارای کشو وکمد