1. صندلی سینمایی
  2. صندلی امفی تئاتر
  3. روکش پارچه
  4. تنوع رنگ
  5.  کف تاشو
  6. فوم سرد