1. سطل زباله پلاستیکی
  2. پدال دار
  3. درب دار
  4. تنوع رنگ