1. سطل زاله 1100لیتری
  2. چرخدار
  3. جابه جایی اسان
  4. تنوع رنگ
  5. مخصوص بیمارستان وادارات