1. سطل زباله
  2. غلزی
  3. رنگ استاتیک
  4. تنوع رنگ