1. نیمکت یا صندلی انتظار
  2. تنوع رنگ
  3. روکش چرم
  4. کف وپشت فوم
  5. امکان هر گونه تغییرات