1. میز کانتر بانکی
  2. شیشه دار
  3. تنوع رنگ
  4. امکان هر نوع تغییرات