1. تابوره کف فوم
  2. بدون چرخ
  3. پیچی
  4. تنوع رنگ روکش