1. تابوره آزمایشگاهی
  2. روکش آب کروم
  3. چرخدار
  4. پیچی